[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SukhirinHospital
โรงพยาบาลสุคิริน ( Sukhirin Hospital )
*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190 โทร. 073656178 แฟกซ์. 073656000 ***
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
 
 
   
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

 
 
   


  
ประวัติโรงพยาบาล  
 

                                                                                                 ข้อมูลพื้นฐาน


     ๑. ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่อสาร)

ชื่อโรงพยาบาล: (ภาษาไทย)  โรงพยาบาลสุคิริน (ภาษาอังกฤษ)   SUKHIRIN  HOSPITAL  ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  58 ม. 6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส     โทรศัพท์     073-656270      โทรสาร    073-656000     E-mail address                                                                
(โปรดแนบแผนที่แสดงที่ตั้งของโรงพยาบาล)

     ๒. เจ้าของ/ต้นสังกัด

โรงพยาบาลเอกชน
ชื่อเจ้าของ (บุคคล/บริษัท)                                                                                                                                                                       
โรงพยาบาลรัฐบาล 
ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง)     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                                              
ต้นสังกัดในพื้นที่      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส                                                                                                                          

     ๓. ลักษณะบริการ

(ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยกำหนดผู้เยี่ยมสำรวจที่เหมาะสมสำหรับการประเมิน)
จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ)
จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต                          30      เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม)              38      เตียง
ระดับของการให้บริการ
 ( / ) โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 100 เตียง)
 (   ) โรงพยาบาลทั่วไป (ขนาด 100 เตียงขึ้นไป) 
 (   ) โรงพยาบาลเฉพาะทาง
 (   ) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลที่ให้การดูแลระดับตติยภูมิ

     ๔. ผู้ประสานงาน

(ระบุชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างโรงพยาบาลกับ สรพ.)
ชื่อ        นางกิ่งแก้ว  นวลจันทร              ตำแหน่ง           พยาบาลวิชาชึพชำนาญการพิเศษ         หน่วยงาน           โรงพยาบาลสุคิริน            
โทรศัพท์          086-4915337            โทรสาร   -                           E-mail address             king_nual@hotmail.com                              
                                                                                            บริบทขององค์กร
                                                                                  ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอสุคิรินตั้งอยู่ทางตอนล่างด้านใต้สุดของจังหวัดนราธิวาส มีสภาพเป็นป่าเขาและภูเขาโอบล้อมรอบ  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้
             ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.จะแนะ อ.ระแงะ และ อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
             ทิศใต้ ติดต่อกับ อ. เจอลี รัฐกลันตัน และ อ.กริก รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.สุไหงปาดี และ อ.แว้ง จังหวัดนราธิวาส
             ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และ อ. กริก รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียมีเนื้อที่ประมาณ 517 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๑๙,๘๔๙ ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ
             สภาพพื้นที่ทั่ว ๆ ไปเป็นภูเขาสูงชันและป่าทึบ มีที่ราบระหว่างภูเขาบ้างเล็กน้อย ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขามีเทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่
             เทือกเขาตูแว กั้นพรมแดนระหว่างอำเภอสุคิรินกับอำเภอจะแนะ และอำเภอสุไหงปาดี
             เทือกเขาบาตูกาเตาะ กั้นพรมแดนระหว่างอำเภอสุคิรินกับประเทศมาเลเซีย
             เทือกเขาบาลา กั้นพรมแดนระหว่างอำเภอสุคิรินและอำเภอแว้ง และประเทศมาเลเซีย เป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำสุไหงโก-ลก มีแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำสายบุรี และมีคลองที่สำคัญ ๑๒ สาย ลำธารสายสำคัญ ๗ สาย

ลักษณะภูมิอากาศ
             อำเภอสุคิริน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือจากมหาสมุทรอินเดีย ประกอบกับพื้นที่ทั่วไป เป็นภูเขาสูงชันและป่าทึบจึงทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี  มีฤดูกาลเพียง ๒ ฤดู คือ 
             ฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ช่วงร้อนที่สุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐ องศา ปริมาณน้ำฝน ๕๐ มม. 
             ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ฝนจะตกชุกในเดือนกันยายน - ธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๐ องศา ปริมาณน้ำฝน ๒๖๕ มม. 

พื้นที่การใช้ประโยชน์
             พื้นที่ทั้งหมด ๓๑๙,๘๔๙ ไร่ เป็นพื้นที่ป่า ๒๔๖,๑๒๙ ไร่ พื้นที่ถือครองทางการเกษตรจำนวน ๘๑,๖๔๘ ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรจริง ๗๒,๒๕๖ ไร่ โดยการถือครองที่ดินในอำเภอสุคิริน ส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ โดยจะมีเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของทางนิคมสร้างตนเองและทางนิคมได้ออกเอกสารสิทธิ ซึ่งได้นำมาเปลี่ยนเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้ว มีจำนวนเพียง ๑๕๖ แปลงเท่านั้น

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ ๕๔ % ศาสนาอิสลาม ๔๓ % อื่น ๆ ๓ % สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ที่สำคัญดังนี้ 
       ๑. วัด , สำนักสงฆ์ ๑๒ แห่ง 
       ๒. มัสยิด , บาลาเซาะ ๑๘ แห่ง 
       ๓. โบสถ์คริสต์ ๑ แห่ง 
       ๔. ศาลเจ้า ๑ แห่ง

สถาบันการศึกษา
       ๑. โรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา ๑๕ โรง 
       ๒. โรงเรียนสังกัดสามัญศึกษา ๑ โรง 
       ๓. โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ๑ โรง 
       ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ แห่ง

สภาพเศรษฐกิจ
       ๑. การเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 81,648 ไร่ ครอบครัวเกษตร 3,623 ครอบครัว สภาพการผลิต พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ ได้แก่ 
             ยางพารา มีพื้นที่ปลูกประมาณ 57,455 ไร่  ,เงาะ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 4,538 ไร่ 
             ลองกอง มีพื้นที่ปลูกประมาณ 39,173 ไร่, ทุเรียน มีพื้นที่ปลูกประมาณ 3,242 ไร่ 
             มังคุด มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,346 ไร่ , สะตอ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 877 ไร่
       ๒. การปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่ เป็ด ห่าน 
       ๓. การพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารออมสิน 1 แห่ง , สหกรณ์ จำนวน 5 แห่งปี 2529 กรมประชาสงเคราะห์ร่วมกับนิคมสร้างตนเองสุคิรินได้โอนพื้นที่จำนวน 22 ไร่ 2 งานให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสร้างเป็นโรงพยาบาลสุคิริน
 

ปี 2532 ด้วยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทำให้การก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วเสร็จและสามารถเปิดเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง โดยเปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2532 โดยมีนายแพทย์ศุลีวุฒิ แสงโสภิต เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุคิริน คนแรก
 

ปี 2539-2542 โรงพยาบาลสุคิริน ได้รับงบประมาณการขยายขนาดโรงพยาบาล 30 เตียง ซึ่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
 
โรงพยาบาลสุคิริน 58 หมู่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
ผู้พัฒนา นายมารูเด็น อูมา เทคโนโลยีสารสนเทศ